سری اول

1-در جاهای خالی کلمات مناسب قرار دهید.

الف-اشاره غیر مستقیم از آیات و روایات و احادیث را در سخن شاعران و نویسندگان .......می گویند.

ب- نامه ی امام خمینی به رئیس جمهور شوروی از نوع نامه های...........می باشد.

د- به بهترین بیت در غزل...............می گویند.

2- در سوالات زیر گزینه مناسب را انتخاب کنید .

در شعر زیر کدامیک از زیبایی های ادب فارسی به کار رفته است؟

" خیزید و خز آرید که هنگام بهار است باد خنک از جانب خوارزم وزان است

الف- جناس ب- تکرار واژه و حرف ج- تضمین د- امثال و حکم

نوشتن شرح حال دیگران به وسیله نویسنده را ............گویند.

الف- بیوگرافی ب- اتوبیوگرافی ج- نامه رسمی د-هیچکدام

به توصیف پایداری یک ملت در برابر بیگانگان و دشمنان آزادی .................می گویند.

 

3- برای کلمات زیر یک صفت نسبی بنویسید.

بهار

ایران

4- یک جمله تشبیهی بنویسید و ارکان تشبیه را در آن مشخص کنید.

5- برای واژه (دوست) کلمه قصار و یا امثال و حکم بنویسید.

6- با واژه و ترکیب زیر یک جمله زیبا بنویسید.

مشهد مقدس

خبر

7- با واژه های فلسطین ، آزاد ی ، پایداری یک بند بنویسید.

8- اگر در متنی مطلبی بیابید که از نویسنده اصلی نباشد و ویراستار آن را برای توضیح بیاورد از چه نشانه ای استفاده می کنیم؟

9- دو کلمه بنویسید که در آن جناس باشد .

 

از میان موضوعات زیر یکی را انتخاب و انشایی بنویسید

اتوبیوگرافی خود

خصوصیات نوجوان شایسته

چرا وطن خود را دوست داریم

 

 

سری دوم

1-در جاهای خالی کلمات مناسب قرار دهید.

الف- خلاصه و فشرده خواسته ها و آرمان های یک گروه یا ملت را ............می گویند.

ب- نوشته ای که در آن توصیف ، تشبیه و تشخیص به کار رفته است نوشته ی ...........نام دارد.

ج- یکی از شرایط نامه نویسی............است

د- وقتی در متن مطالبی بیاید که از نویسنده ی اصلی نباشد از نشانه ی..........استفاده می کنند.

2- در سوالات زیر گزینه مناسب را انتخاب کنید .

هرگاه شاعر یا نویسنده به طور غیر مستقیم از آیات، روایات و احادیث استفاده کند....را می گویند.

الف-ضرب المثل ب- تضمین ج- تشبیه د- تلمیح

شعری که در آن یک مصراع یا یک بیت عینا تکرار شود..............می گویند

الف- قصیده ب-مثنوی ج- ترکیب بند د- ترجیع بند

استفاده از ...........برای ذکر جزئیات ، سبب تاثیر بخشی بیشتر نوشته می شود

الف- خاطره ب- شرح حال ج- توصیف د-آرایه ادبی

اگر نویسنده شرح حال شخص دیگری را بنویسد به این نوع نوشته ......می گویند

الف- اتوبیوگرافی ب- بیوگرافی ج- شرح حال د - زندگی نامه نویسی

 

3- به خاطر سپردن چه مواردی برای پرورش و تقویت مهارت نویسندگی و کوتاه نویسی مفید است؟

4- برای واژه "صبر"کلمه قصار زیبایی بنویسید.

5- برای کلمات زیر جمله بسازید.

نرم خو

غنیمت

6- در عبارات زیر آرایه ادبی را مشخص کنید

الف- زمستان از راه می رسد و کوله بارش را که پر از برف و سرماست بر زمین می گذارد.

ب- با مادر خویش مهربان باش آماده ی خدمتش به جان باش

ج- ز دریای خرد گوهر توان جست که دریایی بدان پهناوری نیست

د- الهی چون تو حاضری چه جویم و چون تو ناظری ، چه گویم؟

7- با واژه های نوجوان، شاداب، ایمان یک بند بنویسید.

8-نامه ای کوتاه به سازمان ملل بنویسید و در آن به ظلم و ستمی که به کودکان و نوجوان فلسطینی می شود اعتراض کنید.

 

از موضوع های زیر یکی را انتخاب و 10 سطر بنویسید

وظایف ما در برابر احترام به بزرگتر ها

نام نیکو گر بماند ز آدمی به کز و ماند سرای زرنگار

اتوبیوگرافی خود را بنویسید

 

سری سوم

 

1-در جاهای خالی کلمات مناسب قرار دهید.

الف- شعری که در آن یک مصراع یا بیت عینا تکرار شود..........نام دارد.

ب- نوشته ای که در آن توصیف ، تشبیه، و تشخیص به کار رفته است............می گویند.

ج- به مهم ترین بیت در غزل ...... می گویند.

د- خلاصه و فشرده خواسته ها و آرمان های یک گروه یا ملت را........ می گویند.

2- گزینه صحیح را علامت بزنید.

هرگاه شاعر یا نویسنده به طور غیر مستقیم از آیات و احادیث استفاده کند ................می گویند.

الف- تشبیه ب- تلمیح ج- جان بخشی د- ضرب المثل

در عبارت" در پاییز برگ ها دست از دامن شاخه رها می کنند" کدام آرایه ادبی به کار رفته است؟

الف- جان بخشی ب-تشبیه ج-تشخیص د- مورد الف وب

 

3- برای موضوعات زیر کلمات قصار بنویسید

الف- دوست

ب- امیدواری

4- با واژه های زیر جمله بسازید

موقر:

شگرف:

5- ارکان تشبیه را در مصراع زیر بنویسید

درونش همچو غنچه از ورق پر

 

از دو موضوع زیر یکی را انتخاب و انشایی بنویسید.

یک سفر خیالی بنویسید

یکی از فصل های سال را توصیف کنید.


نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳۹۱/۰۲/۰۳ توسط ماه